Innovatieproject Satellietscholen op weg naar creatieve en ondernemende kinderen
 
Onze school neemt de komende jaren deel aan een project binnen ons bestuur, de Lowys Porquin Stichting.  Onze leerlingen gaan dagelijks naar school om niet alleen kennis te verwerven, maar ook om deze kennis opnieuw te kunnen toepassen binnen een veilig pedagogisch klimaat.

Met het innovatieproject 'Satellietscholen' streven momenteel zeven scholen binnen de Lowys Porquinstichting ernaar om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Hiermee wordt bedoeld dat de kinderen niet alleen kennis opdoen van vakken zoals taal en rekenen, maar zich óók ontwikkelen tot mensen die kritisch, creatief en ondernemend in het leven staan.
De focus ligt dus niet alleen op het aanleren van kennis, maar ook op het opdoen van vaardigheden. Vaardigheden waarvan wij denken dat kinderen die in de toekomst nodig hebben om te kunnen werken, leren en leven in de maatschappij. Die gevraagde vaardigheden worden ook wel de 21ste eeuwse vaardigheden (21st century skills) genoemd, ofwel de onderzoekende vermogens van kinderen, waarmee impliciet ook vaardigheden van informatie- en communicatietechnologie worden bedoeld. Deze laatste vaardigheden zijn ondersteunend voor een kritische, creatieve, probleemoplossende en ondernemende toekomst.

Wat is er dan merkbaar binnen het geboden onderwijs aan onze kinderen? Onderwijs wordt in veel gevallen nog ingericht vanuit vaststaande methodieken, waarbij veelal één oplossing op gestelde vragen mogelijk is. In de praktijk zijn op vrijwel alle vragen meerdere antwoorden mogelijk, maar dat vraagt om een breed spectrum van denken. Uit onderzoek blijkt dat onze hersenen ook niet gemaakt zijn om uit het hoofd te leren, maar om te overleven. Dit vraagt om een brede input van kennis en het kunnen analyseren van deze kennis om het toepasbaar te maken. Dit is een keerpunt in het denken. Vanuit een situatie van 'stilzitten' en 'uit het hoofd leren', worden de kinderen juist gestimuleerd vragen te stellen bij actuele onderwerpen, deze te onderzoeken en te kijken welke betekenissen ze hieraan kunnen koppelen.

Voor de leerkrachten betekent dit dat ze vooral boven de methoden moeten kunnen staan om de kinderen te prikkelen in hun vraagstelling, hen daarin te coachen en te stimuleren op zoek te gaan naar antwoorden. Deze methode wordt CAM (Creatieve Actie Methodologie) genoemd.  Leerkrachten zullen regelmatig geobserveerd worden in hun handelen en daar feedback op krijgen. In bijeenkomsten waar de leerkrachten van de scholen bij elkaar komen, kunnen ze werken aan het (verder) ontwikkelen van hun vaardigheden om de kinderen goed te kunnen ondersteunen.

Wat leren kinderen nu meer door deze manier van lesgeven? De korte termijneffecten zien we nu al in de klassen terug. In bijvoorbeeld de motivatie, vaardigheden en werkhouding van kinderen. De vraag voor ons is echter: 'Wat levert deze wijze van lesgeven op de lange termijn écht op?'  Deze vraag willen we beantwoorden door een onderzoek gedurende een periode van acht jaar. Tijdens dit onderzoek volgen we kinderen vanaf groep 1 gedurende de gehele schoolloopbaan. Dit doen we door de leerkrachten te observeren, de ouders te betrekken d.m.v. een vragenlijst en de kinderen te vragen wat zij van ons onderwijs vinden. We leggen deze uitkomsten naast scholen die meer 'traditioneel' onderwijs geven. Hierdoor krijgen we wetenschappelijk verantwoorde resultaten en kunnen we conclusies trekken over de effecten van ons onderwijs.

Via de school ontvangen onze ouders de komende periode dan ook regelmatig informatie over de ontwikkelingen en de activiteiten die de school onderneemt  om hen  deelgenoot te laten zijn van de ingezette ontwikkeling.
Het bestuur van Lowys Porquin volgt de ontwikkelingen op de voet en is dan ook zeer geïnteresseerd in  de bevindingen op de scholen. Met de leerkrachten en directies van de scholen zal het traject regelmatig besproken worden en hetzelfde geldt voor de leerlingen en ouders.
 
 
 
Basisschool Klim-Op | Philomenahof 31 | 4631NM Hoogerheide | klim-op@lpsnet.nl
© 2020 Basisschool Klim-Op|powered by BasisOnline